I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży towarów automatyki przemysłowej, za pośrednictwem Platformy sprzedaży B2B www.arapneumatik.pl.
2. Przedsiębiorcą prowadzącym Platformę Sprzedaży B2B www.arapneumatik.pl jest ARA PNEUMATIK L.T.M. Kościelniak Sp. j. z siedzibą we Wrocławiu (53-012) przy ul. Wyścigowej 38, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000078897, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 8990017037, numer statystyczny REGON 930249886.
 

II. Definicje

Wszelkie wyrazy, bez względu na to czy zostały napisane wielką czy małą literą, zdefiniowane poniżej należy rozumieć w następujący sposób:

1.Regulamin” - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, określający warunki i zasady korzystania z Platformy B2B.
2.Administrator” lub „ARA PNEUMATIK” – właściciel platformy B2B – ARA PNEUMATIK L.T.M. Kościelniak Sp. j. z siedzibą we Wrocławiu (53-012) przy ul. Wyścigowej 38, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000078897, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 8990017037, numer statystyczny REGON 930249886.
3.Platforma B2B” - Platforma sprzedażowa B2B wraz ze wszystkimi jej elementami, zarządzana przez Administratora.
4.Przedsiębiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, do której stosuje się przepisy o osobach prawnych, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
5.Kontrahent” – Przedsiębiorca który zarejestrował się w Platformie B2B i uzyskał indywidualny login oraz hasło. Kontrahentem może być tylko przedsiębiorca zarejestrowany w Polsce.
6.Pracownik kluczowy” – pracownik Kontrahenta, odpowiedzialny za udostępnianie indywidualnego loginu oraz hasła innym pracownikom Kontrahenta na Platformie B2B Ara Pneumatik.
7.Konto” – zbiór indywidualnych danych Kontrahenta wraz z informacjami o jego działaniach na Platformie B2B Ara Pneumatik. Konto prowadzone jest pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczone jest hasłem.
8. Opcja “Do koszyka” – składanie oferty zakupu przez Kontrahenta.
9.Zamówienie” – oświadczenie o zakupie towarów prezentowanych na Platformie, złożone drogą internetową poprzez formularz dostępny na stronie www.arapneumatik.pl.
10.Przedmiot transakcji” - towary wymienione i opisane na Platformie B2B. ARA PNEUMATIK dokłada wszelkich starań, aby oferta prezentowana na Platformie była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów były niedostępne, ARA PNEUMATIK zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kontrahenta o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową. Opisy oraz zdjęcia towarów wymienionych na Platformie B2B mają charakter poglądowy i mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu tych towarów. ARA PNEUMATIK dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na Platformie zdjęcia i opisy towarów były zgodne z rzeczywistością. Jednakże ARA PNEUMATIK nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub uchybienia w tym zakresie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed dokonaniem wyboru towaru, Kontrahent zobowiązany jest do kontaktu z ARA PNEUMATIK w celu uzyskania niezbędnych informacji i wyjaśnień.
 

III. Ogólne zasady korzystania z Platformy B2B

1. Do korzystania z Platformy B2B niezbędny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie:
a) Internet Explorer w wersji nie starszej niż IE 8,
b) Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 4.0,
c) Google Chrome w wersji nie starszej niż 27,
d) Opera w wersji nie starszej niż 12.11.
2. Dokonywanie zakupów i korzystanie z Platformy B2B będzie możliwe po uprzedniej rejestracji w serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego online - dostępnego na stronie www.arapneumatik.pl.
3. Kontrahenci już zarejestrowani w bazie Przedsiębiorców współpracujących z ARA PNEUMATIK L.T.M. KOŚCIELNIAK Sp.j. zobowiązani są wypełnić formularz rejestracyjny online na stronie www.arapneumatik.pl.
4. Przedsiębiorcy dotychczas nie zarejestrowani w bazie ARA PNEUMATIK zobowiązani są do nadesłania następujących dokumentów:
- odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG),
- NIP, Regon.
Dokumenty należy wysłać drogą mailową na adres: rejestracja@arapneumatik.pl lub załączyć online podczas procesu rejestracji formularza.
5. Wszelkie wskazane wyżej dokumenty powinna podpisać osoba upoważniona do reprezentowania Kontrahenta lub Przedsiębiorcy oraz opatrzyć je pieczęcią firmową.
6. W przypadku braku niezbędnych danych, o których mowa powyżej, Kontrahent zostanie poproszony o ich uzupełnienie.
7. Po rejestracji konta na platformie B2B, Kontrahent otrzymuje na podany podczas rejestracji adres email wiadomość od ARA Pneumatik, która zawiera link do aktywacji konta Kontrahenta na platformie. Kliknięcie linku przez Kontrahenta oznacza akceptację Kontrahenta założenia konta na platformie i aktywację (uruchomienie) konta firmy.

8. ARA PNEUMATIK zastrzega sobie prawo do odmowy aktywowania konta Kontrahenta bez podania przyczyny.
9. Każdy z Kontrahentów jest uprawniony do dokonywania Zamówień jedynie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i zobowiązuje się nie udostępniać loginu i hasła innym podmiotom nieuprawnionym.W przypadku udostępnienia loginu i hasła podmiotom nieuprawnionym i wystąpienia z tego powodu po stronie ARA PNEUMATIK szkody, Kontrahent będzie zobowiązany do jej naprawienia w całości.
10. Kontrahent podaje dane Pracownika kluczowego, któremu przydzielone zostanie własne konto wraz z hasłem dostępu. Dalsze tworzenie kont użytkowników na koncie Kontrahenta leży po stronie Kontrahenta. Pracownik kluczowy będzie miał możliwość przydzielania kolejnych kont podległym sobie pracownikom i administrowania tymi danymi.
11. Kontrahent ponosi w całości odpowiedzialność za działania swoich pracowników oraz innych osób, którym udostępni hasło i login. Kontrahent zobowiązany jest do niezwłocznego informowania ARA PNEUMATIK na piśmie o zmianie Pracownika kluczowego lub o ograniczeniu jego upoważnienia do działania w imieniu i na rzecz Kontrahenta. Zmiana Pracownika kluczowego jest skuteczna względem ARA PNEUMATIK od następnego dnia roboczego po zgłoszeniu zmiany.
12. ARA PNEUMATIK zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Kontrahenta, który nie przestrzega Regulaminu lub Ogólnych Warunków Handlowych (OWH) dostępnych na stronie internetowej www.arapneumatik.pl.
13. W razie zaistnienia okoliczności o których mowa w pkt 12, Kontrahent zostanie poinformowany przez Administratora o groźbie zablokowania konta i o terminie do podjęcia działań umożliwiających uniknięcia blokady. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu konto zostanie zablokowane.
14. Kontrahent może odzyskać dostęp do konta, jeśli zacznie ponownie przestrzegać warunków Regulaminu i Ogólnych Warunków Handlowych (OWH) i zwróci się do Administratora z wnioskiem o przywrócenie dostępu do Platformy B2B. Decyzja o przywróceniu dostępu należy wyłącznie do Administratora, niezależnie od spełnienia przez Kontrahenta w/w warunków.
 

IV. Towary i ceny

1. Witryna Platformy B2B przedstawia podstawową listę produktów wraz z precyzującymi je atrybutami. Lista produktów nie uwzględnia towarów oraz rozwiązań, które są przygotowywane na podstawie indywidualnych wymagań Kontrahenta.
2. Podane ceny towarów są cenami netto w walucie EURO lub w PLN. Ceny uwzględniają indywidualne rabaty Kontrahenta. Indywidualne rabaty uwzględniane są każdorazowo przy realizacji Zamówienia. Ceny są widoczne dla Kontrahenta po prawidłowym zalogowaniu się do Platformy B2B.
3. Oferowane do sprzedaży towary oraz ich ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Kontrahenta jest równoznaczne z jego ofertą, która każdorazowo wymaga akceptacji przez ARA PNEUMATIK. Ponadto Kontrahent, za pośrednictwem Platformy B2B, może złożyć zapytanie ofertowe dotyczące konkretnego produktu.
4. ARA PNEUMATIK zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, czasowego ograniczenia dostępności towarów, wycofania poszczególnych produktów z oferty bez podawania przyczyn, zmiany parametrów technicznych zamieszczonych produktów oraz przyporządkowania towarów do odpowiednich grup.
5. ARA PNEUMATIK nie ponosi odpowiedzialności za brak produktów w ofercie, za przestoje w możliwości dokonywania Zamówień, jak również za zmiany cen produktów.
 

V. Zamówienia

1. Zamówienia mogą składać wyłącznie zarejestrowani Kontrahenci.
2. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość oraz treść przesłanego Zamówienia.
3. Zamówienia są realizowane w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.
4. Kontrahent składa Zamówienie poprzez elektroniczne wysłanie do ARA PNEUMATIK zestawienia wybranych produktów, po wypełnieniu formularza Zamówień dostępnego na Platformie B2B.
5. Kontrahent wskazuje w formularzu Zamówienia adres dostawy zamówionych produktów. ARA PNEUMATIK nie weryfikuje poprawności wskazanego adresu. Wszelkie koszty związane z podaniem nieprawidłowego adresu dostawy bądź nieodebraniem przesyłki pod wskazanym adresem ponosi wyłącznie Kontrahent.
6. Po złożeniu Zamówienia Kontrahent otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia, a następnie potwierdzenie przyjęcia lub odrzucenia Zamówienia na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym. Zamówienie zaakceptowane przez ARA PNEUMATIK jest wiążące dla Kontrahenta i zostaje przekazane do realizacji.
7. Zamówienia potwierdzone do realizacji do godziny 12.00 są realizowane tego samego dnia, potwierdzone po godzinie 12.00 mogą być realizowane w następnym dniu roboczym.
8. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia Zamówienia w ciągu 2 dni roboczych, Zamówienie uważa się za odrzucone, o czym Kontrahent zostanie niezwłocznie poinformowany.
9. W przypadku płatności w formie przedpłaty Zamówienie będzie zrealizowane po zarejestrowaniu przez ARA PNEUMATIK zapłaty na podstawie proformy.
10. ARA PNEUMATIK zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia w przypadku wystąpienia przeterminowanych zobowiązań Kontrahenta. Kontrahent zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu Zamówienia. W tej sytuacji ARA PNEUMATIK nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 

VI. Dostawa i odbiór

1. Dostawa jest realizowana na adres wskazany w formularzu Zamówienia.
2. Dostawa jest realizowana przez firmę kurierską DHL, chyba że umowa zawarta między stronami stanowi inaczej. Kontrahent jest zobowiązany do zapewnienia obecności osoby upoważnionej do odbioru dostawy w godzinach podanych przez kuriera.
3. Koszty dostawy ponosi Kontrahent, chyba że umowa zawarta między stronami stanowi inaczej.
4. Koszt przesyłki standardowej wynosi 5 Euro netto i obejmuje przesyłkę o następujących parametrach:
- masa do 31,5 kg,
- szerokość, wysokość, głębokość – łącznie do 200 cm,
- wartość do 50.000 zł.
W przypadku produktów o niestandardowych wymiarach, cena kosztów transportu zostanie wyliczona indywidualnie wg cen przewoźnika już po złożeniu przez klienta zapytania lub zamówienia online. Następnie zostanie przesłana klientowi przez pracownika ARA Pneumatik do akceptacji w/w indywidualnych kosztów transportu.
5. Koszt przesyłki jest wyodrębniony w osobnej pozycji na fakturze VAT.
6. W przypadku wyboru opcji płatności „za pobraniem” kontrahent zobowiązany jest do odbioru towaru oraz do dokonania zapłaty kurierowi za zamówiony towar. Koszt przesyłki „za pobraniem” wynosi 7,5 Euro netto.
7. Potwierdzeniem odbioru towaru jest podpis upoważnionego przez Kontrahenta pracownika na dokumencie WZ ARA PNEUMATIK lub dowód dostarczenia towaru przez przewoźnika.
8. W momencie odbioru dostawy Kontrahent przeprowadza kontrolę zgodności dostarczonego towaru z dokumentem WZ ARA PNEUMATIK oraz dokonuje oceny ewentualnych uszkodzeń opakowania.
9. W przypadku niezgodności zamówionego towaru z dostarczoną przesyłką, Kontrahent sporządza wraz z przewoźnikiem protokół różnic, który po jego podpisaniu przez Kontrahenta oraz przewoźnika stanowi podstawę do złożenia reklamacji. Protokół powinien być przekazany w terminie 14 dni roboczych do ARA PNEUMATIK.
 

VII. Płatności

1. Płatności są realizowane w następujących formach:
a)  przedpłata,
b)  wpłata gotówkowa w kasie ARA PNEUMATIK,
c)  wpłata przy odbiorze dostawy (za pobraniem),
d)  przelew.
2. Forma i warunki płatności są ustalane na początku współpracy, po dokonaniu rejestracji Kontrahenta na platformie sprzedaży B2B ARA PNEUMATIK. W trakcie współpracy forma i warunki płatności mogą ulec zmianie na wniosek Kontrahenta lub na podstawie indywidualnych decyzji ARA PNEUMATIK.
3. Kontrahent może dokonywać płatności przelewem, z odroczonym terminem płatności. Szczegółowe zasady dotyczące płatnosści tego rodzaju są ustalane indywidualnie z Kontrahentem.
4. ARA PNEUMATIK wystawia Kontrahentowi fakturę VAT za zakupione towary. Źródłem danych Kontrahenta do wystawienia faktur oraz danych dotyczących miejsca dostawy są dokumenty rejestrowe i informacje z formularza rejestracyjnego oraz zawartej umowy o współpracy, które Kontrahent przekazuje podczas procesu rejestracji.
5. Faktura VAT jest wystawiana dopiero po otrzymaniu przez ARA PNEUMATIK potwierdzenia doręczenia przesyłki Kontrahentowi z zakupionym towarem.
6. Wraz z akceptacją warunków Regulaminu, Kontrahent upoważnia ARA PNEUMATIK do wystawiania faktur bez podpisu Kontrahenta.
7. Z chwilą wystawienia faktury istnieje możliwość jej pobrania z konta Kontrahenta. Fakturę może pobrać jedynie osoba upoważniona przez Kontrahenta. Pobranie faktury jest równoznaczne z jej doręczeniem przez ARA PNEUMATIK. W przypadku, gdy Kontrahent życzy sobie wysłania faktury za pośrednictwem poczty należy o tym poinformować ARA PNEUMATIK.
 

VIII. Gwarancja

1. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy i jest liczony od daty sprzedaży. Podstawą zgłoszenia naprawy gwarancyjnej jest dokument zakupu.
2. Odpowiedzialność ARA PNEUMATIK za wady towaru z tytułu rękojmi, w związku z udzieloną gwarancją zostaje wyłączona.
3. W ramach gwarancji ARA PNEUMATIK zobowiązuje się względem Kontrahenta do usunięcia wad fizycznych lub do dostarczenia towaru wolnego od wad.
4. W celu skorzystania z gwarancji Kontrahent zobowiązany jest do zawiadomienia ARA PNEUMATIK o wadzie towaru w ciągu 3 dni od ujawnienia się wady, za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji z potwierdzeniem odbioru.
5. Zgłoszenie gwarancyjne powinno zawierać:
- dane identyfikacyjne Kontrahenta; nazwa, dokładny adres,
- imię, nazwisko i telefon kontaktowy osoby zgłaszającej,
- dane identyfikacyjne reklamowanego towaru,
- numer i datę dokumentu zakupu reklamowanego towaru,
- opis wady towaru,
- warunki ujawnienia się wady towaru.
Kontrahent zobowiązany jest udzielić ARA PNEUMATIK wszelkiej pomocy w celu prawidłowej oceny wady i ustalenia sposobu jej usunięcia, włącznie z prawem do poawaryjnej wizji lokalnej.
6. W przypadku gdy niemożliwym okaże się usunięcie wady lub wymiana wadliwych części towaru, ARA PNEUMATIK zobowiązuje się zwrócić zapłaconą cenę za wadliwy towar. W takim wypadku Kontrahentowi nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów napraw, dopasowania czy też wymiany, chyba że zostały one wcześniej zatwierdzone przez ARA PNEUMATIK. W szczególności uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują praw Kontrahenta do domagania się zwrotu utraconych korzyści i przewidywanych zysków w związku z wadą dostarczonego towaru.
7. ARA PNEUMATIK odpowiada za wady, które powstały w wyniku prawidłowego korzystania z towaru. W razie wątpliwości, za prawidłowe korzystanie z towaru uważa się ogólne warunki eksploatacji urządzeń technicznych oraz warunki zawarte w instrukcjach obsługi, dokumentacji technicznej towaru lub innych dokumentach dostarczonych wraz z towarem.
8. ARA PNEUMATIK nie odpowiada za uszkodzenia lub zniszczenia towaru, które nastąpiły w wyniku nieprawidłowej instalacji lub nieprawidłowej eksploatacji.
9. Gwarancja nie obejmuje towaru, w którym dokonano naprawy lub modyfikacji poza punktami serwisowymi wyznaczonymi przez ARA PNEUMATIK, chyba że zostały one dokonane za uprzednią zgodą ARA PNEUMATIK.
10. Naprawie gwarancyjnej nie podlegają uszkodzenia spowodowane naturalnym zużyciem eksploatacyjnym części ulegających zużyciu w czasie krótszym niż ustanowiony okres gwarancji oraz uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej, katastrof, powodzi, huraganów, pożarów i innych klęsk żywiołowych niezależnych od ARA PNEUMATIK.
11. W przypadku dostarczenia przez ARA PNEUMATIK towaru niezgodnego z umową (dostawa niezgodna), koszty transportu zwrotnego towaru, jak i koszty transportu towaru dostarczonego zamiast niego, ponosi ARA PNEUMATIK.
12. W razie wystąpienia dostawy niezgodnej, o której mowa powyżej, Kontrahent może żądać zamiast towaru zgodnego z umową, zwrotu zapłaconej ceny.
 

IX. Postępowanie reklamacyjne

1. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, Kontrahent zgłaszający reklamację zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt wadliwego towaru do ARA PNEUMATIK, z pełnym wyposażeniem oraz w opakowaniu gwarantującym w czasie jego transportu zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.
2. Kontrahent jest zobowiązany do uzgodnienia z ARA PNEUMATIK terminu rozpatrzenia reklamacji i dokonania naprawy wadliwego towaru. Domyślnym terminem zakończenia postępowania reklamacyjnego jest 20 dni roboczych od dnia doręczenia wadliwego towaru. Termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy lub gdy naprawa wymaga przesłania towaru do producenta.
3. W przypadku ustalenia, że zgłoszenie gwarancyjne jest nieuzasadnione – brak objawów uszkodzenia towaru lub wada towaru powstała z winy Kontrahenta – ARA PNEUMATIK może obciążyć Kontrahenta kosztami związanymi z ekspertyzą i weryfikacją zgłoszenia.
4. ARA PNEUMATIK w przypadku, gdy nie ma możliwości pozyskania identycznego towaru lub gdy koszt naprawy wadliwego towaru przekracza cenę jego zakupu – może wymienić wadliwy towar na wolny od wad, identyczny lub zgodny funkcjonalnie, ale nie gorszego gatunku.
5. Na wymienione części  termin gwarancji biegnie od nowa.
6. Części uzyskane przy naprawie gwarancyjnej przechodzą na własność ARA PNEUMATIK.
7. Po wykonaniu naprawy w ramach gwarancji, towar będzie dostarczony Kontrahentowi na koszt ARA PNEUMATIK. Dopuszcza się przy tym odbiór osobisty po wcześniejszym ustaleniu z ARA PNEUMATIK.
 

X. Serwis pogwarancyjny

1. Po okresie gwarancji ARA PNEUMATIK przeprowadza przeglądy, konserwację i naprawy towaru na życzenie Kontrahenta. Czynności te wykonywane są całkowicie na koszt Kontrahenta. Na wymienione części ARA PNEUMATIK udziela gwarancji na okres 12 miesięcy.
2. Usunięcie wady towaru zgłoszonej w okresie gwarancyjnym, a nie podlegającej gwarancji, może zostać wykonane w ramach serwisu pogwarancyjnego na wyraźne życzenie Kontrahenta.
 

XI. Zwrot nowego towaru

1. Kontrahent może dokonać zwrotu nowego towaru dostarczonego przez ARA PNEUMATIK - za wyjątkiem sytuacji objętych gwarancją - w przypadku uzyskania pisemnej zgody ARA PNEUMATIK. ARA PNEUMATIK może udzielić takiej zgody jeśli towar nie był używany i nie wykazuje cech indywidualnego dostosowania do wymagań Kontrahenta, a jego zwrot nastąpił w terminie 7 dni od daty dostarczenia.
2. W razie wyrażenia przez ARA PNEUMATIK zgody na dokonanie zwrotu towaru, ARA PNEUMATIK nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów, w szczególności transport odbędzie się na koszt Kontrahenta.
3. ARA PNEUMATIK dokona kontroli zwróconego towaru i podejmie decyzję o:
- zwrocie Kontrahentowi wartości zwróconego towaru,
- odmowie przyjęcia zwróconego towaru,
- wymianie zwróconego towaru na inny.
4. W przypadku zwrotu wartości, o której mowa powyżej, wartość zwrotu będzie równa cenie zakupionego towaru pomniejszonej o koszt kontroli, działań administracyjno-magazynowych i kosztów zwrotu towaru do producenta, poniesionych przez ARA PNEUMATIK, nie mniej jednak niż 20% ceny zakupu.
 

XII. Ochrona tajemnicy handlowej

1. Kontrahent zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji handlowych, finansowych, organizacyjnych, technologicznych, ekonomicznych oraz innych informacji dotyczących ARA PNEUMATIK, otrzymanych w trakcie współpracy, bez względu na formę ich przekazania, jeżeli informacje takie nie są udostępniane publicznie.
2. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy ujawnienie informacji następuje na żądanie upoważnionych organów państwowych, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. W takiej sytuacji, Kontrahent jest zobowiązany poinformować ARA PNEUMATIK o ujawnieniu informacji w ciągu 7 dni.
3. Obowiązek ten rozciąga się na cały okres trwania współpracy, jak również na okres 3 lat od jej zakończenia.
4. W przypadku naruszenia wskazanego w pkt. 1 obowiązku, ARA PNEUMATIK ma możliwość dochodzenia odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez bezprawne ujawnienie informacji poufnych.
 

XIII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres e-mail: marketing@arapneumatik.pl. ARA PNEUMATIK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronie Platformy B2B www.arapneumatik.pl.
4. ARA PNEUMATIK nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody wynikłe z przestojów w realizacji Zamówień. W szczególności ARA PNEUMATIK nie odpowiada za utracone korzyści Kontrahenta.
5. Kontrahenta obowiązują postanowienia Ogólnych Warunków Handlowych (OWH) dostępne na stronie www.arapneumatik.pl, w zakresie w jakim postanowienia te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Przystąpienie do składania zamówień jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz OWH.
6. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów, ich strony będą starały się je rozstrzygać w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia poddadzą je pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby ARA PNEUMATIK .
7. Wszelkie zapytania dotyczące korzystania z Platformy B2B należy zgłaszać na adres mailowy: marketing@arapneumatik.pl.