Pobierz plik [PDF]:

 
1. Definicje i postanowienia ogólne
2. Zawarcie umowy
3. Odstąpienie od umowy
4. Ceny i płatności
5. Terminy i warunki dostaw
6. Własność i ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia towaru
7. Zastrzeżenie własności towaru sprzedanego
8. Gwarancja
9. Postępowanie reklamacyjne
10. Serwis pogwarancyjny
11. Zwrot towaru nowego [Formularz zwrotu towaru]
12. Postanowienia końcowe
 
§1. Przez użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Gwarancji (zwanych dalej „Warunkami”) określenia, należy rozumieć:
A) „Sprzedawca” – ARA PNEUMATIK L.T.M. Kościelniak Spółka Jawna z siedzibą we Wrocławiu (53-012) przy ul. Wyścigowej 38, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000078897, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 8990017037, numer statystyczny REGON 930249886.
B) „Kupujący” – wskazana w „Zamówieniu” osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, do której stosuje się przepisy o osobach prawnych, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
C) „Towar” – produkty (towary lub usługi) będące przedmiotem sprzedaży, na podstawie niniejszych Warunków lub odrębnej umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
D) „Zamówienie” – oświadczenie zakupu Towaru składane Sprzedawcy przez Kupującego.
E) „Oferta” – udokumentowane oświadczenie Sprzedawcy, przekazane Kupującemu w odpowiedzi na jego zapytanie, stanowiące ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
F) „Dostawca” – przedsiębiorca, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który obowiązany jest dostarczyć Sprzedawcy Towar.
G) „Strony” – Sprzedawca oraz Kupujący.
H) „Umowa” – umowa sprzedaży Towaru, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, na podstawie Oferty oraz Zamówienia z zachowaniem Warunków.
 
§ 2. Niniejsze Warunki dotyczą umów zawartych pomiędzy Stronami, których miejsce wykonania znajdować się będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku, gdy ze względu na miejsce wykonania umowy zawartej na podstawie niniejszych Warunków, konieczne będzie zastosowanie regulacji dotyczących eksportu z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Warunki niniejsze znajdą zastosowanie w zakresie nie wyłączonym takimi regulacjami.

§ 3. Niniejsze Warunki stosuje się do wszystkich umów sprzedaży Towaru, zawieranych przez Strony, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub indywidualne uzgodnione postanowienia umów nie stanowią inaczej.

§ 4. Nieważność lub wyłączenie, także umowne, któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków, nie powoduje nieważności lub wyłączenia pozostałych postanowień Warunków.

§ 5. W każdym przypadku Kupujący zgadza się, aby w sytuacji rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy jego Warunkami Zakupu i Dostawy, a Warunkami Sprzedawcy, zastosowanie miały jedynie te ostatnie. Brak wniesienia sprzeciwu, zrealizowanie dostawy lub zrealizowanie świadczenia przez Sprzedawcę nie mogą być poczytane jako akceptacja Warunków Kupującego.

§ 6. Kupujący, który składa Zamówienie u Sprzedawcy, wyraża tym samym zgodę na niniejsze Warunki.

§ 7. Niniejsze Warunki znajdują zastosowanie do wszystkich umów zawieranych w przyszłości, a wszelkie późniejsze zmiany zawartych umów – pisemne lub ustne – wymagają pisemnej zgody Sprzedawcy.

§ 8. Kosztorysy, oferty, szkice, plany, wzory i inne dokumenty zostają przekazane tylko i wyłącznie w celu zawarcia umowy oraz dla celów ewentualnej jej realizacji. Wszelkie prawa własności i prawa autorskie do wymienionych dokumentów są zastrzeżone przez Sprzedawcę. Nie mogą być one udostępniane osobom trzecim bez zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie i muszą zostać zwrócone lub zniszczone niezwłocznie na jego pisemne żądanie. W przeciwnym razie Kupujący odpowiada względem Sprzedawcy za naruszenie praw autorskich spowodowane użyciem w/w dokumentów.

§ 1. Umowa zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę albo przez dostarczenie zamówionego Towaru. Samo złożenie Zamówienia przez Kupującego nie jest wiążące dla Sprzedawcy, a brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia nie oznacza domyślnego przyjęcia do realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.

§ 2. Zamówienie może zostać złożone przez Kupującego drogą elektroniczną, pisemnie lub osobiście. W przypadku zamawiania drogą elektroniczną dopuszcza się składanie Zamówień na dowolny, oficjalny adres e-mailowy Sprzedawcy, a także bezpośrednio w systemie informatycznym Sprzedawcy. Składa Zamówienia pisemne można za pomocą faksu, firmy kurierskiej lub przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru. Zamówienia ustne można składać wyłącznie osobiście w siedzibie Sprzedawcy, w obecności pracowników technicznych Sprzedawcy. Tak złożone zamówienie jest zapisywane na specjalnych formularzach i musi być podpisane przez Kupującego w obecności pracownika Sprzedawcy.

§ 3. Zamówienie powinno zawierać wszystkie niezbędne dane do przeprowadzenia prawidłowej jego realizacji, a w szczególności: dane identyfikacyjne Kupującego; nazwa, dokładny adres, NIP oraz dla kupujących pierwszy raz REGON oraz numer i miejsce wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, numer Oferty lub dokładną specyfikację zamawianego Towaru, miejsce i warunki dostarczenia Towaru, ewentualny harmonogram dostawy, adres dostarczenia oryginału faktury jeżeli jest inny niż siedziba firmy.

§ 4. Po doręczeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdzi drogą elektroniczną jego otrzymanie. Powyższe potwierdzenie nie oznacza potwierdzenia przyjęcia przedłożonych przez Kupującego warunków realizacji Zamówienia jeżeli są one sprzeczne z Ofertą lub Warunkami. Ostateczne warunki realizacji Zamówienia są potwierdzane przez Sprzedawcę odrębnym dokumentem – „Potwierdzenie zamówienia”.

§ 5. Zmiana warunków realizacji Zamówienia na prośbę Kupującego może pociągnąć za sobą zmianę daty dostarczenia oraz ceny Towaru.

§ 1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Warunków, Kupujący może odstąpić od Umowy w terminie 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia. Odstąpienie jest skuteczne za zapłatą odstępnego pokrywającego szkodę Sprzedawcy powstałej w wyniku odstąpienia od Umowy.

§ 2. Odstąpienie od Umowy przez Kupującego wskutek opóźnienia terminu dostawy powyżej czterech tygodni nie skutkuje koniecznością zapłaty odstępnego.

§ 3. W przypadku wykonania prawa odstąpienia, o którym mowa w § 1, Kupujący zobowiązany jest do zapłacenia należności za uprzednio wykonane przez Sprzedawcę świadczenia oraz do zwrotu kosztów poniesionych przez Sprzedawcę przed otrzymaniem przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu. Do kosztów poniesionych przez Sprzedawcę zalicza się zarówno koszty już poniesione, jak również koszty, do poniesienia których Sprzedawca zobowiązał się wobec osób trzecich w celu należytego wykonania Umowy, jak również koszty podjęcia działań zmierzających do zakończenia wykonywania Umowy w związku z odstąpieniem.

§ 4. Sprzedawca może dokonać potrącenia kwoty odstępnego z kwotą wpłaconej przez Kupującego zaliczki.

§ 5. Na wszystkie koszty związane z odstąpieniem od Umowy Sprzedawca wystawi Kupującemu stosowną fakturę.

§ 6. W przypadku niewykonania przez Kupującego ciążących na nim obowiązków wynikających z niniejszych Warunków oraz z Umowy, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, o ile postanowienia Warunków lub Umowy nie stanowią inaczej.

§ 7. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Sprzedawca nie jest zobowiązany względem Kupującego do naprawienia szkody wynikłej wskutek odstąpienia od Umowy w trybie § 6 pkt. 3.

§ 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar Kupującemu zgodnie z „Potwierdzeniem zamówienia” lub w przypadku jego braku zgodnie z Umową na podstawie Oferty.

§ 2. Ceny podane w „Potwierdzeniu zamówienia”, Umowie lub Ofercie są cenami netto w złotych polskich lub Euro i nie zawierają podatków, kosztów przesyłki, opakowania i ewentualnego ubezpieczenia.

§ 3. Ceny wyrażone w walucie obcej przeliczane są na fakturze na złote polskie po kursie sprzedaży walut Banku Millennium z dnia wystawienia faktury lub z dnia wystawienia faktury proforma (jeżeli taka została wystawiona), z zastrzeżeniem indywidualnych i potwierdzonych ustaleń z Kupującym.

§ 4. Sprzedawca może zobowiązać Kupującego do uiszczenia zaliczki przed przyjęciem Zamówienia do realizacji bądź przed odbiorem Towaru. Wysokość zaliczki uzależniona jest od wartości Zamówienia złożonego przez Kupującego i stanowi ustalony procent wartości zamówienia.

§ 5. Za chwilę zapłaty faktury zaliczkowej lub faktury VAT za Towar uważa się moment, w którym wskazana kwota będzie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy.

§ 6. W przypadku opóźnienia Kupującego z zapłatą za Towar, Sprzedawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej, a także żądać wydania przez Kupującego Towaru, za który nie dokonano zapłaty.

§ 7. Nieuregulowanie należności Kupującego w uzgodnionym terminie upoważnia Sprzedawcę do przerwania dostaw Towaru z już przyjętych Zamówień i wypowiedzenia zawartych Umów.

§ 8. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za szkody, które poniósł Kupujący w wyniku skorzystania przez Sprzedawcę z uprawnień przysługujących mu na podstawie § 7 powyżej.

§ 9. Kupujący jest zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości, którą poniósł Sprzedawca w wyniku wypowiedzenia umowy, w tym również koszty związane z windykacją przeterminowanych należności.

COVID-19:  Obecna trudna sytuacja związana COVID-19 wpływa na łańcuchy dostaw u naszych dostawców. Podejmujemy wszelkie niezbędne środki, aby utrzymać płynność obsługi i terminy dostaw. Niestety czasy dostaw podlegają potencjalnym opóźnieniom, na które nie mamy wpływu.  Dołożymy wszelkich starań, aby złagodzić skutki obecnej sytuacji.

§ 1. Dostawa Towaru może nastąpić poprzez dostarczenie go do siedziby Kupującego lub pod adres wskazany przez Kupującego, bądź poprzez odbiór Towaru w siedzibie Sprzedawcy.

§ 2. Termin dostawy Towaru jest każdorazowo uzgadniany z Kupującym po wyjaśnieniu wszelkich kwestii handlowych i technicznych. Bieg terminu dostawy nie może się jednak rozpocząć wcześniej niż w dniu wystawienia „Potwierdzenia zamówienia” i nie wcześniej niż przed uiszczeniem ewentualnej zaliczki.

§ 3. Sprzedawca zwolniony jest z obowiązku dostarczenia Towaru w uzgodnionym terminie i może go przesunąć lub odstąpić od Umowy, jeżeli Kupujący nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań lub gdy wystąpi zdarzenie niezależne od Sprzedawcy, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie Umowy. Do zdarzeń tych zalicza się zarówno opóźnienie dostawy lub odmowa dostawy Towaru z winy Dostawcy (przy braku możliwości powierzenia dostawy innemu podmiotowi), jak i z winy działania sił wyższych, do których zalicza się m.in.: strajk, lokaut, przeszkody w transporcie lub dostawie energii bądź surowców, klęski żywiołowe, wojny, bunty, rebelie itp. O możliwości pojawienia się zwłoki w dotrzymaniu terminu dostawy Towaru Sprzedawca powiadomi Kupującego w możliwie najkrótszym czasie.

§ 4. Termin dostawy Towaru jest zachowany jeżeli najpóźniej w dniu upływu tego terminu Towar został wysłany lub o możliwości jego odbioru został powiadomiony Kupujący.

§ 5. Na życzenie Kupującego realizowane są dostawy częściowe. Wynikłe z tego dodatkowe koszty ponosi Kupujący.

§ 6. Kupujący może odebrać towar w ciągu 7 dni od momentu powiadomienia przez Sprzedawcę, że zamówiony towar jest gotowy do odbioru lub od umówionej daty odbioru bez ponoszenia dodatkowych opłat związanych z magazynowaniem i zabezpieczeniem Towaru.

§ 7. Kupujący zobowiązany jest do opłacenia wszystkich dodatkowych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w wyniku nieodebrania zamówionego Towaru w terminie podanym w § 6 powyżej. W szczególności Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu i magazynowania w wysokości 0,1% wartości sprzedaży za każdy dzień przechowywania.

§ 8. Jeżeli opóźnienie w odbiorze Towaru przekracza 2 tygodnie lub jeżeli Kupujący odmawia przyjęcia Towaru, Sprzedawca ma prawo odstąpienia od Umowy i sprzedaży Towaru innemu klientowi.

§ 9. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia jakości Towaru z chwilą jego dostarczenia. Kupujący jest obowiązany powiadomić Sprzedawcę w ciągu 3 dni roboczych od dnia dostawy o utracie, uszkodzeniach lub brakach ilościowych w towarze. Klauzula 3 dni roboczych nie dotyczy odbioru osobistego, przy którym reklamacje dostawy powinny być zgłoszone niezwłocznie.

§ 10. Koszty wysyłki, ubezpieczenia, zapłaty należnych podatków, opłat i ceł oraz inne koszty z tym związane pokrywa Kupujący, chyba że ustalono inaczej.

§ 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ubytki, zmiany i uszkodzenia Towaru powstałe podczas jego transportu. Szkody te nie uprawniają Kupującego do żądania od Sprzedawcy dostawy zastępczej (z Towarem pełnowartościowym), jak również do odszkodowania – co nie wyłącza jego uprawnień do żądania odszkodowania od innych podmiotów odpowiedzialnych za powstałą szkodę.

§ 12. W przypadku braku wskazań specjalnych, opakowania są przygotowywane przez Sprzedawcę zgodnie ze specyfiką Towaru, warunkami jego transportu i przechowywania.

§ 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru, aż do dokonania całkowitej zapłaty wszelkich należności, wynikających z Umowy w uzgodnionym przez strony Umowy terminie płatności.

§ 2. Z chwilą wydania Towaru przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z Towarem, a w szczególności ryzyko jego przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia.

§ 3. W przypadku, gdy Kupujący nie odbiera lub nie potwierdza odebrania lub dostarczenia mu Towaru, ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wezwania go przez Sprzedawcę do odbioru dostarczonego Towaru.

§ 4. Kupujący zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności w celu zabezpieczenia Towaru przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

§ 5. Sprzedawca jest uprawniony, a na żądanie Kupującego i na jego koszt, zobowiązany do ubezpieczenia Towaru na czas transportu.

§ 1. Przejście własności Towaru następuje z chwilą uiszczenia przez Kupującego wszelkich należności wynikających z umowy.

§ 2. Złożenie wniosku o upadłość Kupującego upoważnia Sprzedawcę do odstąpienia od Umowy i domagania się natychmiastowego zwrotu dostarczonego Towaru.

§ 1. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy i liczony jest od daty sprzedaży. Podstawą zgłoszenia naprawy gwarancyjnej jest dokument zakupu.

§2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Towaru z tytułu rękojmi, w związku z udzieloną gwarancją, zostaje wyłączona.

§ 3. W ramach gwarancji Sprzedawca zobowiązuje się względem Kupującego do usunięcia wad fizycznych lub do dostarczenia Towaru wolnego od wad.

§ 4. W celu skorzystania z gwarancji Kupujący zobowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie Towaru w ciągu 3 dni od ujawnienia się wady za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji z potwierdzeniem odbioru.
 
§ 5. Zgłoszenie gwarancyjne powinno zawierać: dane identyfikacyjne Kupującego; nazwa, dokładny adres, imię, nazwisko i telefon kontaktowy osoby zgłaszającej, dane identyfikacyjne reklamowanego Towaru, numer i datę dokumentu zakupu reklamowanego Towaru, opis zaistniałej wady Towaru, warunki ujawnienia się wady Towaru. Kupujący zobowiązany jest udzielić Sprzedawcy wszelkiej pomocy w celu prawidłowej oceny wady i ustalenia sposobu jej usunięcia – z prawem do poawaryjnej wizji lokalnej włącznie.

§ 6. W przypadku, gdy niemożliwym okaże się usunięcie wad lub zastąpienie uszkodzonych części Towaru, Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić zapłaconą cenę za wadliwy Towar. W takim wypadku Kupującemu nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów napraw, dopasowania czy też wymiany, gdy nie zostały one wcześniej zatwierdzone przez Sprzedawcę. W szczególności uprawnienia z gwarancji nie obejmują praw Kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z wadą dostarczonego Towaru.

§ 7. Sprzedawca odpowiada za wady, które powstały w wyniku prawidłowego korzystania z Towaru. W razie wątpliwości, za prawidłowe korzystanie z Towaru uważa się ogólne warunki eksploatacji urządzeń technicznych oraz warunki zawarte w instrukcjach obsługi, dokumentacji technicznej Towaru, kartach katalogowych lub innych dostarczonych z Towarem dokumentach.

§ 8. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia lub zniszczenia Towaru, jeżeli nastąpiło ono w wyniku nieprawidłowego jego zainstalowania (z wyłączeniem przypadku instalacji przez Sprzedawcę) lub nieprawidłowej eksploatacji rozumianej jako użytkowanie zgodne z przeznaczeniem i wykonywaniem okresowych przeglądów i konserwacji.

§ 9. Gwarancja nie obejmuje Towaru, w którym dokonano naprawy lub modyfikacji poza punktami serwisowymi wyznaczonymi przez Sprzedawcę, chyba że zostały one dokonane za uprzednią zgodą Sprzedawcy.

§ 10. Gwarancja nie obejmuje Towaru, który, choćby częściowo, został wytworzony z materiałów lub według specyfikacji dostarczonej przez Kupującego.

§ 11. Naprawie gwarancyjnej nie podlegają uszkodzenia spowodowane naturalnym zużyciem eksploatacyjnym części ulegającym zużyciu w czasie krótszym niż ustanowiony okres gwarancji oraz uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej, katastrof, powodzi, huraganów, pożarów i innych klęsk żywiołowych niezależnych od Sprzedawcy.

§ 12. Gwarancja wygasa w przypadku nieprzestrzegania przez Kupującego zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków i Umowy – w szczególności, w przypadku niedokonania zapłaty w ustalonym terminie.

§ 13. W przypadku dostarczenia przez Sprzedawcę Towaru niezgodnego z Umową (dostawa niezgodna), koszty transportu zwrotnego Towaru jak i koszty transportu Towaru dostarczonego zamiast niego, ponosi Sprzedawca.

§ 14. W razie wystąpienia dostawy niezgodnej, o której mowa w § 13 powyżej, Kupujący może żądać, zamiast Towaru zgodnego z Umową, zwrotu zapłaconej ceny.

§ 1. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, Kupujący zgłaszający reklamację zobowiązany jest do dostarczenia wadliwego Towaru do Sprzedawcy z pełnym wyposażeniem oraz w opakowaniu, gwarantującym w czasie transportu zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi, na własny koszt. Do przesyłki Kupujący jest zobowiązany dołączyć wypełniony Formularz  reklamacyjny towaru.docx lub PDF.  Brak powyższego formularza może wydłużyć lub uniemożliwić termin rozpatrywania reklamacji. Jeżeli Kupujący nie dostarczy Sprzedawcy formularza w okresie do 2 tygodni, wówczas przesyłka zostanie odesłana Kupującemu na jego koszt.

§ 2. Sprzedawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Kupującym terminu rozpatrzenia reklamacji i dokonania naprawy. Domyślnym okresem zakończenia postępowania reklamacyjnego jest 20 dni roboczych od dnia otrzymania wadliwego Towaru. W szczególności termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy lub gdy naprawa wymaga przesłania Towaru do producenta. Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku rażącego i zawinionego przez Sprzedawcę uzgodnionego terminu naprawy lub wymiany Towaru.

§ 3. Na żądanie Kupującego naprawa Towaru może, w uzasadnionych przypadkach, odbyć się także w miejscu zainstalowania. W takim przypadku godziny pracy serwisu poza siedzibą Sprzedawcy i koszt naprawy lub wymiany wadliwych części nie obciąży Kupującego. Będzie on jednak zobowiązany do pokrycia kosztów podróży i zakwaterowania.

§ 4. Tylko w nagłych przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia Kupującego albo w celu uniknięcia znacznej szkody, Kupujący jest uprawniony do naprawienia lub oddania do naprawy Towaru innemu podmiotowi i domagania się od Sprzedawcy powstałych w związku z tym kosztów naprawy. O takiej sytuacji Kupujący powinien niezwłocznie poinformować Sprzedawcę i uzyskać od niego zgodę.

§ 5. W przypadku ustalenia, że zgłoszenie gwarancyjne jest nieuzasadnione – brak objawów uszkodzenia Towaru lub wada Towaru powstała z winy Kupującego – Sprzedawca może obciążyć Kupującego kosztami związanymi z ekspertyzą i weryfikacją zgłoszenia.

§ 6. Kupującemu przysługuje prawo wymiany Towaru na wolny od wad jeżeli w trakcie trwania gwarancji dokonano trzykrotnej naprawy gwarancyjnej a Towar nadal wykazuje wady uniemożliwiające jego eksploatację.

§ 7. Sprzedawca może wymienić reklamowany Towar na wolny od wad – identyczny lub zgodny funkcjonalnie, ale nie gorszego gatunku, w przypadku gdy nie ma możliwości pozyskania identycznego – gdy koszt naprawy wadliwego Towaru przekracza jego cenę zakupu.

§ 8. Na części wymienione lub po naprawie gwarancyjnej termin gwarancji biegnie od nowa. Na pozostałe komponenty Towaru termin gwarancji wydłużony zostaje o czas przebywania Towaru w serwisie.

§ 9. Części uzyskane przy naprawie w ramach gwarancji przechodzą na własność Sprzedawcy.

§ 10. Po wykonaniu naprawy w ramach gwarancji Towar będzie dostarczony Kupującemu na koszt Sprzedawcy. Dopuszcza się przy tym odbiór osobisty po wcześniejszym ustaleniu tego ze Sprzedawcą.

§ 1. Sprzedawca przeprowadza przeglądy, konserwację i naprawy Towaru na życzenie Kupującego. Czynności te wykonywane są całkowicie na koszt Kupującego. Na wymienione części Sprzedawca udziela gwarancji na okres 12 miesięcy. Wraz z produktami, które Kupujący przekazuje do serwisu ARA Pneumatik, Kupujący jest zobowiązany dołączyć wypełniony Formularz serwisowy.docx lub PDF.  Brak powyższego formularza może uniemożliwić przeprowadzenie działań serwisowych. Jeżeli Kupujący nie dostarczy Sprzedawcy formularza w okresie do 2 tygodni, wówczas produkty zostaną odesłane Kupującemu na jego koszt.

§ 2. Usunięcie wady Towaru zgłoszonej w okresie gwarancyjnym, a nie podlegającej gwarancji, może zostać wykonane w ramach serwisu pogwarancyjnego na wyraźne życzenie Kupującego.

§ 1. Kupujący może dokonać zwrotu Towaru już dostarczonego przez Sprzedawcę, za wyjątkiem sytuacji objętych gwarancją, w przypadku uzyskania pisemnej zgody Sprzedawcy. Sprzedawca może udzielić takiej zgody jeśli Towar nie był używany, pozostaje w oryginalnym opakowaniu, Towar nie wykazuje cech indywidualnego dostosowania do wymagań Kupującego, a zwrot nastąpi w terminie 7 dni od daty dostarczenia.

§ 2. W razie wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na dokonanie zwrotu Towaru, Sprzedawca nie poniesie z tego tytułu żadnych kosztów, w szczególności transport odbędzie się na koszt Kupującego.

§ 3. Sprzedawca dokona kontroli odebranego Towaru i będzie mógł zdecydować, czy: zwróci Kupującemu wartość zwróconego Towaru, odmówi przyjęcia zwróconego Towaru, wymieni Towar zwrócony na inny.

§ 4. W przypadku zwrotu wartości, o której mowa w § 3 powyżej, wartość zwrotu będzie równa cenie zakupionego Towaru pomniejszonej o koszt kontroli, działań administracyjno-magazynowych lub kosztów zwrotu towaru do producenta, poniesionych przez Sprzedawcę, nie mniej jednak niż 20% ceny zakupu.

§ 5. Zwracany towar należy zapakować w dodatkowy karton transportowy, który zabezpieczy produkty i ich oryginalne opakowanie przed potencjalnym uszkodzeniem. Do przesyłki Kupujący jest zobowiązany dołączyć wypełniony Formularz  zwrotu towaru (kliknij i pobierz).  Brak powyższego formularza może wydłużyć termin rozpatrywania zwrotu. Jeżeli Kupujący nie dostarczy Sprzedawcy formularza w okresie do 2 tygodni, wówczas przesyłka zostanie odesłana Kupującemu na jego koszt.
 

§ 1. Stosunki prawne wynikające z niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Gwarancji podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem polskim.

§ 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami zastosowanie mają polskie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks Cywilny.

§ 3. Wszelkie spory wynikłe między Kupującym a Sprzedawcą, związane ze sprzedażą Towaru, na podstawie niniejszych Warunków i Umowy, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Sprzedawca ma jednak prawo pozwać Kupującego przed sądem właściwym dla siedziby Kupującego.

§ 4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia niniejszych Warunków z 14 dniowym okresem wypowiedzenia, co nie wpływa na zastosowanie Warunków do Umów zawartych przed terminem wypowiedzenia.

§ 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian w każdym punkcie powyższych Warunków. Gdy taka sytuacja zaistnieje, zmienione Warunki stosuje się do wszystkich Umów i innych kontaktów pomiędzy Kupującym a Sprzedającym zawartych po dacie modyfikacji. Dotyczy to również Zamówień uzupełniających lub związanych z wcześniejszą sprzedażą.

Ogólne warunki handlowe [04.2016, PDF] >>