DBAMY O ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, ZAPEWNIAJĄC BEZPIECZEŃSTWO I DOBROSTAN ŚRODOWISKA,
KTÓRE TWORZY PRZYJAZNĄ PRZESTRZEŃ DLA NASZYCH PRACOWNIKÓW, KLIENTÓW I DOSTAWCÓW.
DOBIERAMY TAKIE ROZWIĄZANIA EKONOMICZNO-SPOŁECZNE, KTÓRE Z JEDNEJ STRONY
BĘDĄ GWARANTOWAŁY NASZEJ FIRMIE DALSZY WZROST, A JEDNOCZEŚNIE BĘDĄ KORZYSTNE
DLA NASZEGO OTOCZENIA – DLA OSÓB, Z KTÓRYMI PRACUJEMY I WSPÓŁPRACUJEMY
 
Pobierz plik [PDF]:


 
POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA I WARUNKÓW PRACY

 

Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania i ochrony praw człowieka na każdej płaszczyznie, na której realizujemy naszą działalność, także wobec wszystkich podmiotów, z którymi pośrednio lub bezpośrednio współpracujemy - w zgodzie z prawem krajowym, Międzynarodową Kartą Praw Człowieka oraz Wytycznymi dotyczącymi biznesu i praw człowieka ONZ.W naszej firmie stosujemy, respektujemy i chronimy zasady ochrony godności pracy, w szczególności dotyczących godnego wynagrodzenia, prawa pracowników do wypoczynku oraz równego dostępu do szkoleń. Posiadamy wdrożony regulamin pracy i wynagradzania, zgodny z obowiązującym prawem. Kategorycznie nie akceptujemy żadnych form naruszania godności osobistej i równości płci, dyskryminacji, molestowania, mobbingu oraz wszelkich innych zachowań naruszających i łamiących zasady współżycia społecznego. Sprzeciwiamy się wszelkim nieetycznym działaniom wobec osób świadczących pracę, zarówno w naszej firmie, jak i jej otoczeniu społeczno-biznesowym. Przestrzegamy zakazu zatrudniania nieletnich. Dokładamy wszelkich starań, by nie współpracować z firmami, które korzystają z pracy przymusowej i pracy osób nieletnich, a także z przedsiębiorstwami, które nie zapewniają godnych i bezpiecznych warunków w miejscu pracy.
 

PRACA DZIECI  I OSÓB MŁODOCIANYCH
 
Zawsze postępujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i normami międzynarodowymi odnośnie do minimalnego wieku umożliwiającego rozpoczęcie pracy. Przyjęliśmy za naczelną zasadę, że w Ara Pneumatik  nie będą zatrudniane dzieci, jak również że firma nie będzie wspierać w żaden sposób pracy wykonywanej przez dzieci. Nasza firma podejmie zgodne z prawem działania w celu zapewnienia osobom młodocianym właściwej ochrony.
 

WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE
 
Wynagrodzenie naszych pracowników spełnia lub przekracza ustawowe lub uzgodnione krajowe minimalne standardy branżowe. Nigdy nie spada poniżej płacy wystarczającej na utrzymanie w naszym kraju, zapewniające pracownikowi i jego rodzinie godny poziom życia. Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje  pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych w kodeksie pracy. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek w wysokości i na zasadach określonych w kodeksie pracy.  Dodatek za pracę w niedziele lub w święto przysługuje pracownikowi w wysokości i na zasadach określonych w kodeksie pracy.
 • Terminowo i prawidłowo wypłacamy wynagrodzenia.
 • Wypłacamy świadczenia urlopowe naszym pracownikom.
 • Wspieramy program Pracowniczych Planów Kapitałowych we współpracy z TFI.
 • Pracownicy mogą korzystać z pracowniczego ubezpieczenia grupowego, realizowanego we współpracy z firmą ubezpieczeniową.
 • Pracownicy mają prawo wykorzystać w pełni przysługujący
  im urlop wypoczynkowy w dogodnym dla nich terminie.
 • Pracownicy mają prawo do urlopu na żądanie.
 • Pracownicy mają możliwość skorzystania z dodatkowego, prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, współfinansowanego przez pracodawcę.
 
 
CZAS PRACY

 

Przestrzegamy standardów pracy w odniesieniu do maksymalnego wymiaru czasu pracy. Respektujemy obowiązujące przepisy prawa pracy i zapisy umów dotyczące godzin pracy oraz wynagrodzenia, jak również dodatków określonych przez regulamin pracy firmy i zapisów w umowach zawartych z pracownikami. W ARA Pneumatik godziny pracy i czas odpoczynku mieszczą się w granicach prawnych i zalecanych przez Międzynarodową Organizację Pracy, zgodnie z którą pracy nie może przekraczać ośmiu godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Czas pracy jest  dokumentowany. Firma wprowadziła możliwość ustalenia z pracownikami elastycznych godzin pracy oraz pracy hybrydowej, ze względu na sytuację rodzinną i możliwości komunikacyjne pracownika. W wyjątkowych okolicznościach standardowe godziny pracy mogą zostać przekroczone w celu zaspokojenia krytycznych potrzeb biznesowych lub sytuacji awaryjnych, niemniej jednak dbamy o to, aby pracownicy wykonywali swoją pracę w  miarę możliwości w ustalonych standardowych godzinach pracy. Praca w godzinach nadliczbowych jest dobrowolna, co oznacza, że pracownicy mają prawo odmówić pracy w godzinach nadliczbowych. Firma zgadza się na okolicznościowe, kilkugodzinne przerwy w pracy, które są rejestrowane i rozliczane z pracownikiem w uzgodniony sposób.
 

WSPÓŁCZESNE NIEWOLNICTWO (TZN. NIEWOLNICTWO, NIEWOLA ORAZ PRACA PRZYMUSOWA LUB OBOWIĄZKOWA I HANDEL LUDŹMI)

 

Z pełną odpowiedzialnością społeczno-ekonomiczno-etyczną, zgodnie z Konwencjami i zaleceniami Międzynarodowej Organizacji Pracy, obowiązujących praw człowieka, przepisów prawa pracy i pozostałych regulacji, nie stosujemy praktyk pracy przymusowej, obowiązkowej i niewolniczej. Przestrzegając etycznych praktyk rekrutacyjnych nie pobieramy od potencjalnych pracowników jakichkolwiek opłat lub kosztów rekrutacyjnych. Nigdy nie żądamy od pracowników kaucji w postaci zatrzymania dokumentów tożsamości czy depozytu pieniężnego. Pracownicy zawsze mogą, zgodnie z własną wolą, zrezygnować z zatrudnienia w naszej firmie, pod warunkiem złożenia wymówienia, z zachowaniem terminów i zasad określonych przez przepisy prawa pracy i zapisów zawartych w umowie. Jako narzędzie do rozpoznawania pracy przymusowej sugerujemy się wskaźnikami opracowanymi przez Międzynarodową Organizację Pracy we współpracy z Unią Europejską.
 
 
ETYCZNA REKRUTACJA
 

Firma Ara Pneumatik jest zobowiązana  do podejmowania działań gwarantujących równe szanse zatrudnienia i awansu kwalifikującym się kandydatom. Wszystkie działania kadrowe i programy sponsorowane przez firmę są prowadzone w sposób etyczny, bez jakichkolwiek przejawów dyskryminacji.  Osoby ubiegające się o pracę są traktowane z należytym szacunkiem, uzyskując na każdym etapie rekrutacji niezbędne informacje celem zapewnienia pełnej komunikacji, komfortu osobistego kandydata oraz podjęcia przemyślanej i wolnej decyzji. Podczas prowadzenia rozmów nie zadajemy pytań dyskryminujących czy powodujących zakłopotanie, nie poruszamy też kwestii światopoglądowych. Dbamy o właściwe zachowania wobec zatrudnionych osób, podnosząc świadomość zarówno wśród kadry bezpośrednio odpowiedzialnej za rekrutację, jak i wśród menadżerów. Zawsze postępujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i normami międzynarodowymi odnośnie minimalnego wieku umożliwiającego rozpoczęcie pracy. Firma Ara Pneumatik  podejmuje działania w celu zapewnienia osobom młodocianym właściwej ochrony i przyjmuje za naczelną zasadę, że w Ara Pneumatik  nie będą zatrudniane dzieci oraz że firma nie będzie wspierać w żaden sposób pracy wykonywanej przez dzieci. Kandydaci otrzymują pisemną umowę o pracę, sporządzoną w sposób przejrzysty i klarowny, w zrozumiałym dla nich języku, określającą ich prawa i obowiązki pracownika. Pracownik zawsze ma prawo odejść z pracy w myśl umowy o zatrudnieniu i przepisów obowiązującego prawa i zapisów stosownego kontraktu.


ZAKAZ DYSKRYMINACJI I PRZECIWDZIAŁANIE SZYKANOWANIU

 

ARA Pneumatik nie dyskryminuje żadnego pracownika ani osoby ubiegającej się o pracę ze względu na rasę, kolor skóry, religię, pochodzenie etniczne lub narodowe, płeć, preferencje seksualne, wiek, niepełnosprawność, przekonania polityczne, przynależność związkową. Zasada ta obowiązuje przy rekrutacji, zatrudnianiu, szkoleniu, awansie i innych warunkach zatrudnienia. Dyskryminowanie pracownika lub osoby ubiegającej się o pracę stanowi poważne naruszenie przepisów prawa pracy, równych szans zatrudnienia oraz polityki firmy. Każdy przełożony ma obowiązek dopilnowania, aby akty dyskryminacji nie miały miejsca.Nasza firma jest zobowiązana  do podejmowania działań gwarantujących równe szanse zatrudnienia i awansu kwalifikującym się kandydatom. Wszystkie działania kadrowe i programy sponsorowane przez firmę powinny być prowadzone bez jakichkolwiek aktów dyskryminacji.  Pracownik zawsze ma też prawo odejść z pracy w myśl umowy o zatrudnieniu i przepisów obowiązującego prawa lub zapisów stosownego kontraktu. W „Regulaminie pracy” przyjętym i obowiązującym w naszej firmie pracodawca zobowiązany jest m.in. do „przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy” oraz do przeciwdziałania mobbingowi.
 
 
PRAWA KOBIET

 

Respektujemy prawa kobiet do równego ich traktowania w każdym aspekcie przestrzeni zawodowej i społecznej. Niedopuszczalne w naszej firmie jest dyskryminowanie kobiet ze względu na płeć lub rodzicielstwo. Dokładamy wszelkich starań do równego kształtowania wynagrodzeń za wykonywaną taką samą pracę, równego dostępu kobiet do awansu i przyznawania świadczeń, typowania ich do szkoleń podnoszących kwalifikacje. Staramy się stworzyć przyjazną przestrzeń dla rodzicielstwa pracowników i obowiązków rodzinnych, bez względu na płeć.
 

RÓŻNORODNOŚĆ, RÓWNOŚĆ I INKLUZYWNOŚĆ

 

Nasza firma wspiera podejście inkluzywne, akceptujemy różnorodność, a nasi utalentowani pracownicy mogą pozostać sobą w drodze do sukcesu. Akceptujemy i szanujemy różnice, ponieważ uważamy, że są one korzystne dla organizacji i jej pracowników. Dokładamy wszelkich starań, by wszyscy w naszej organizacji odgrywali równie aktywną rolę, byli w pełni szanowani za to, kim są, i mogli korzystać z inkluzywnego otoczenia, które nieustannie staramy się tworzyć. To nie tylko nasza powinność, ale również sposób, jak tworzyć dodatkową wartość dla klientów, budować jakość naszej marki, rozwijać się i utrzymać klientów.
 

WYKORZYSTYWANIE PRYWATNYCH LUB PUBLICZNYCH SIŁ BEZPIECZEŃSTWA

 

W ARA Pneumatik bardzo poważnie podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa, zarówno naszych pracowników na stanowiskach pracy, kandydatów do pracy podczas procesu rekrutacji, jak również klientów podczas procesów rejestracyjnych oraz procesów zakupowych i przechowywania danych w trakcie trwania współpracy. Cykliczne szkolenia BHP realizowane przez firmę zewnętrzną gwarantują ciągłą aktualizację wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy naszych pracowników. Zainstalowany i regularnie serwisowany system ochrony budynku zapewnia bezpieczeństwo mienia firmowego, jak i prywatnego pracowników. Flota służbowych pojazdów jest regularnie serwisowana a ubezpieczenia odnawiane, zgodnie z wymogami prawa. Bezpieczeństwo danych zarejestrowanych w systemie użytkowników przechowywane są w systemie stworzonym na potrzeby ARA Pneumatik przez firmę zewnętrzną, natomiast wszelkie działania po zalogowaniu zabezpieczone są protokołami. Korzystne położenie budynku przy jednej z głównych dróg miasta umożliwia sprawne działanie publicznych służb takich jak ambulans i straż pożarna, gdyby zaistniała sytuacja wymagająca ich interwencji.


 
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY


ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ
 
Dbałość o bezpieczeństwo na każdym stanowisku pracy jest dla nas bardzo ważne. Pracownicy naszej firmy są zobowiązani do stosowania środków ochrony zbiorowej, używania przydzielonych środków ochrony indywidualnej, jak również odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem. Pracodawca zapewnia środki ochrony osobistej, zbiorowej, odzieży i obuwia roboczego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
 
BEZPIECZEŃSTWO MASZYN
 
Nasz park maszynowy, urządzenia i narzędzia spełniają wymagania norm bezpieczeństwa. Podlegają obowiązkowym przeglądom i działaniom serwisowym. Utrzymujemy zaplecze techniczne na możliwie najwyższym poziomie, mając w szczególności na uwadze bezpieczeństwo jego użytkowników. Pracownicy są zobowiązani do dbania o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu.


POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, nasza firma podejmuje natychmiastową reakcję w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych. Szczegółowe postępowanie w takich sytuacjach określają obowiązujące w ARA Pneumatik instrukcje:
 
 • INSTRUKCJA OGÓLNA PRZECIWPOŻAROWA
 • INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU
 • PIERWSZA POMOC W NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKACH
 • INSTRUKCJA BHP OBOWIĄZUJĄCA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW
 
Ponadto, nasi pracownicy regularnie przechodzą odpowiednie szkolenia wstępne, okresowe i kontrolne, obejmujące zakres postępowania w sytuacjach awaryjnych, takich jak pożary, wypadki związane z upadkiem lub ewakuacją. Dzięki temu nasi pracownicy zdobywają i utrwalają wiedzę, jak alarmować, jak ewakuować się i jak udzielać pierwszej pomocy.
 
 
ZARZĄDZANIE INCYDENTAMI I WYPADKAMI
 
Bezpieczeństwo w miejscu pracy jest kluczowe dla dobrego samopoczucia i stanu fizycznego naszych pracowników oraz pracodawcy. Każdy wypadek lub choroba związana z pracą odbija się niekorzystanie  na pracownikach, często ich rodzinach a także generuje dodatkowe koszty dla firmy. Zarządzanie ryzykiem w naszej firmie  jest fundamentalną częścią strategii biznesowej, która pomaga ograniczać zagrożenia i  gwarantuje bezpieczne środowisko pracy. Zarządzanie  incydentami  i wypadkami uwzględnia rozpoznawanie i reagowanie na incydenty, zdarzenia potencjalnie wypadkowe oraz wypadki. Dodatkowo przeprowadza ich głęboką analizę, aby wyciągnięte wnioski pozwoliły uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości.
 
 
ERGONOMIA MIEJSCA PRACY
 
Dbając o komfort pracowników kładziemy nacisk  na wyposażenie stanowisk pracy w niezbędne, a zarazem ułatwiające wykonywanie codziennych zadań elementy. Dostosowujemy je tak, by jak najpełniej odpowiadały wymaganiom i indywidualnym potrzebom naszych pracowników. Jesteśmy otwarci na innowacyjne rozwiązania mające w domyśle zminimalizować energię spożytkowaną na codzienne czynności.
 
 
POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI I/LUB BIOLOGICZNYMI
 
Spełniamy wytyczne ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach w wymaganym zakresie. Posiadamy aktualny spis tych substancji oraz ich karty charak­terystyki. Substancje te są przechowywane w oznaczonych opakowaniach, które zabezpieczają przed ich szkodliwym działaniem lub pożarem. Dostęp do tych substancji mają tylko osoby przeszkolone w ich stosowaniu i upoważnione. Wszelkie odpady po stosowaniu tych substancji są składowane w oznaczonych pojemnikach i zdawane do utylizacji wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym. W przypadku zaistnienia zagrożenia zdrowia lub życia personelu bądź zagrożenia skażenia środowiska następuje uruchomienie działań zgodnie z przyjętą instrukcją postępowania w sytuacjach awaryjnych.
 
 
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
           
Spełniamy wytyczne ustawy o ochronie przeciwpożarowej realizując przedsięwzięcia mające na celu ochronę życia, zdrowia i mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Posiadamy wymagane prawem środki gaśnicze, a nasi prasownicy przeszkoleni są w zakresie ich stosowania. Postępowanie w sytuacjach zagrożenia definiują szczegółowe instrukcje – ogólna przeciwpożarowa oraz postępowania na wypadek powstania pożaru.